Privacy Statement

Privacy Statement

Stichting Vrienden van Porte d’ Esperance vindt het belangrijk om goed om te gaan met uw persoonlijke gegevens. Wij houden ons aan de geldende wetgeving rondom het verzamelen van persoonsgegevens, bekend onder de naam: ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (2018).’ Dit privacy statement is van toepassing op alle activiteiten van Vrienden van Porte d’ Esperance.

Wanneer verwerken wij uw persoonsgegevens?

Op het moment dat u via onze website een donatie doet, u inschrijft voor de nieuwsbrief, u aanmeldt als vrijwilliger of telefonisch contact met ons opneemt dan verzamelen wij uw persoonsgegevens. Wij ontvangen uw gegevens dus altijd alleen op het moment dat u daar zelf toestemming voor geeft.

Vrienden van Porte d’ Esperance verwerkt uw gegevens voor diverse doeleinden.

 • Om contact met u te kunnen opnemen.
 • Om informatie toe te sturen.
 • Voor het aangaan en uitvoeren van (donateurs) overeenkomsten.

Daarnaast gebruiken wij uw gegevens voor relatiebeheer en activiteiten die erop gericht zijn om ons bestand van achterban, vrijwilligers en andere betrokkenen bij Vrienden van Porte d’ Esperance te vergroten.

Welke gegevens verzamelen wij?

 1. Identificerende gegevens:
 • Voor- en achternaam
 • Aanhef
 • Geboortedatum.
 1. Contactgegevens zoals:
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 1. Donatiegegevens zoals:
 • Bankrekeningnummer
 • Machtigingsformulier

Uitwisseling van persoonsgegevens

Vrienden van Porte d’ Esperance kan gebruik maken van de diensten van derden om jouw gegevens te verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Dit doen wij alleen als dit zorgvuldig gebeurt en dit geoorloofd is. Met partijen die namens Vrienden van Porte d’ Esperance optreden als verwerker komen wij een verwerkersovereenkomst overeen waarin als uitgangspunt wordt opgenomen dat de betreffende verwerker enkel optreedt in opdracht van Vrienden van Porte d’ Esperance. Wij verstrekken alleen persoonsgegevens aan derden indien u daar zelf toestemming voor geeft. Uw gegevens worden niet verkocht, verhuurd of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden voor commercieel gebruik.

Buiten Europa

Uw persoonsgegevens zullen alleen door Vrienden van Porte d’ Esperance of ingeschakelde derden worden opgeslagen of verwerkt buiten Europa (Europese Economische Ruimte) (EER) op het moment dat dit in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens aan landen buiten de EER. Dit betekent concreet dat wij uw persoonsgegevens pas opslaan in een land buiten Europa op het moment dat de Europese Commissie besloten heeft dat het betreffende land een passend beschermingsniveau waarborgt.

Handhaving

Indien noodzakelijk verstrekt Vrienden van Porte d’ Esperance persoonsgegevens aan handhavende organisaties die namens het bevoegd gezag werkzaamheden verrichten en waartoe Vrienden van Porte d’ Esperance wettelijk verplicht is medewerking te verlenen.

Bewaartermijnen

Op grond van de AVG is er geen algemene bewaartermijn vastgesteld. Vrienden van Porte d’ Esperance is vrij om redelijkerwijs en in overeenstemming met de gestelde doelen een bewaartermijn voor de verzameling van de persoonsgegevens te hanteren. Op het moment dat wij de gegevens niet langer nodig hebben voor de doelen, zoals hierboven beschreven, dan zullen we de gegevens enkel bewaren ter archivering en gebruiken ten behoeve van juridische procedures of onderzoek.

Beveiliging

Om uw persoonsgegevens te beveiligen past Vrienden van Porte d’ Esperance passende beveiligingstechnologie toe. Zo maken wij onder andere gebruik van toegangscontrole.

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om ons te verzoeken om inzage te krijgen in uw persoonsgegevens of u kunt een correctieverzoek indienen. Ook is het mogelijk om uw gegevens te laten verwijderen.

Klacht

Ook heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Dit doet u door telefonisch, per mail, per brief of middels het contactformulier met ons contact op te nemen. Wij nemen dan uw klacht in behandeling en proberen samen tot een aanpassing te komen in onze verwerking. Indien er geen passende oplossing gevonden kan worden dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen- Laatst bijgewerkt op: 2- juni 2023.

Vrienden van Porte d’ Esperance is gerechtigd dit Privacy Statement aan te passen. Bovenstaande datum laat zien wat het laatste moment is geweest waarop dit Privacy Statement is bewerkt.

Contact

Heeft u naar aanleiding van deze informatie vragen of opmerkingen over ons privacy statement? Dan kunt u ons contacten via opgegeven mailadres: info@portedesperance.eu of u kunt een brief sturen naar bovenstaand adres.